ALGEMENE VOORWAARDEN RANKSTER

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Rankster: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, geregistreerd handelsnaam van 4sports, gevestigd te Den Helder, Nederland.
 2. Klant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Rankster een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Rankster en de klant.

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Rankster en op alle overeenkomsten tussen Rankster en de klant.
 2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Artikel 2. Gebruik van het Platform

 1. Na ontvangst van de Welkomstmail is de klant verplicht Rankster te gebruiken conform de voorwaarden in dit document en om alle nodige veiligheidsmaatregelen te treffen om de openbaarmaking van gegevens aan onbevoegde derden te voorkomen.
 2. De klant mag geen enkel element van Rankster reproduceren, extraheren, reconstrueren of hergebruiken, in welke vorm, op welke wijze en in welk medium dan ook.
 3. De klant zal de software en diensten gebruiken in overeenstemming met de geldende wetgeving, met name met betrekking tot de wetgeving inzake consumentenbescherming en de privacybepalingen zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Europese Unie en de wetgeving inzake intellectuele eigendom, portretrechten en e-commerce.

 

Artikel 3. Verplichtingen van Rankster en de klant

 1. Beide partijen verbinden zich ertoe alle veiligheidsmaatregelen te treffen die vereist zijn bij wet en die geschikt zijn om de bescherming en veiligheid, zowel fysiek als logisch, van hun documenten, gegevens en/of informatie en in het algemeen van hun computersysteem te waarborgen.
 2. Beide partijen verbinden zich ertoe te handelen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake veiligheid op de werkplek, bescherming van persoonsgegevens en civiele en strafrechtelijke bescherming van programma’s, gegevens, computersystemen, elektronische communicatie en databases en toezicht te houden op het werk van hun benoemde personen.
 3. Beide partijen verbinden zich ertoe alle verplichtingen na te komen die voortvloeien uit het gebruik van de diensten.

 

Artikel 4. Betalingen

 1. De klant gaat akkoord met het betalen van een maandelijkse of jaarlijkse vergoeding aan Rankster voor elke activiteit die verband houdt met het klantaccount.
 2. Rankster kan kortingsbonnen en/of functionele promoties gebruiken om de kwantificering van de vergoeding te differentiëren.
 3. De facturering van de vergoeding wordt binnen 12 dagen na de activering van het abonnement uitgevoerd. Als er een fout wordt gevonden, zal dit aan de klant worden gemeld voor de juiste correctie.
 4. De klant dient de vergoeding maandelijks of jaarlijks te betalen via de betalingsmethode die bij registratie is ingevoerd.

 

Artikel 5. Duur van de overeenkomst

 1. De overeenkomst heeft een maandelijkse of jaarlijkse looptijd en wordt automatisch verlengd voor de afgesproken duur (1 maand of 12 maanden), tenzij de klant besluit het opzeggingsproces te starten.
 2. Het recht van de klant om de overeenkomst om gegronde redenen te beëindigen, blijft van kracht.

 

Artikel 6. Service Management

 1. Rankster zal zijn diensten verlenen met een organisatie van middelen en risicobeheer, op een vakbekwame manier, in overeenstemming met de kwaliteitsnormen en technische kenmerken die worden aanbevolen door de normale bedrijfspraktijk met betrekking tot activiteiten zoals het onderwerp van de dienst zelf.
 2. Voor de uitvoering van alle activiteiten die noodzakelijk, wenselijk, nuttig of functioneel zijn voor de voorbereiding, het beheer en de levering en verlening van de diensten, kunnen Rankster en de klant gebruik maken van hun eigen vertrouwde medewerkers, werknemers of medewerkers. In dit verband zijn de partijen elk verantwoordelijk voor het werk van hun eigen medewerkers.

 

Artikel 7. Garanties

 1. De garantie van de klant wordt beheerst door de toepasselijke regelgeving, waaronder de licentieverlening van de software, de termijn en de herroepbaarheid, en de levering van diensten die verband houden met hun werking.

 

Artikel 8. Beperkingen van de garantie

 1. De garantie dekt geen vervangingen voor schade en/of storingen die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zijn van: fortuinlijke gebeurtenissen of overmacht, misbruik van de software, opzettelijk wangedrag, nalatigheid, onervarenheid, roekeloosheid aan de kant van de klant, tijdelijke onderbreking van de werking van de software als gevolg van periodiek en noodzakelijk onderhoud.
 2. Rankster is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die de klant lijdt als gevolg van opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid van de klant.

 

Artikel 9. Niet-toegestaan gebruik

 1. De klant is niet gemachtigd om de software om te keren, te demonteren en/of te wijzigen, afgeleide werken te creëren op de code van de software of een deel daarvan, computer systemen te omzeilen die door Rankster en/of zijn licentiegevers worden gebruikt om de inhoud van de software en klantdocumenten te beschermen, de inhoud van de software te kopiëren, op te slaan, te wijzigen, te veranderen of op enigerlei wijze te wijzigen, technische specificaties over de software op te vragen of te verkrijgen met behulp van een robot, spider, sitezoek-/opvraagtoepassing of elk ander automatisch apparaat, proces of middel, de diensten door te verkopen, te verhuren, te licentiëren of in sublicentie te geven zonder voorafgaande toestemming van Rankster, illegale, obscene, onwettige, lasterlijke of ongepaste inhoud te verspreiden of te publiceren en deze op welke manier ook naast het merk van Rankster te plaatsen, andere diensten te publiceren en te adverteren die dezelfde of vergelijkbare specificaties hebben als die welke door Rankster worden aangeboden, valse of lasterlijke informatie over Rankster en zijn diensten aan derden te verstrekken, de diensten aangeboden door Rankster op een andere ongepaste manier te gebruiken die in strijd is met deze algemene voorwaarden en de inhoud van aanvullende documenten op de site, te reageren op openbare en/of particuliere beoordelingen met inhoud die ongepast, lasterlijk, illegaal, obsceen, onwettig en/of beledigend is, taal te gebruiken die lasterlijk, misleidend en/of tot geweld kan aanzetten bij het bewerken van de review release-aanvraag in de juiste sectie van de sjabloon.

 

Artikel 10. Intellectuele eigendom en auteursrecht

 1. De klant erkent dat Rankster de enige eigenaar is van de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de software (inclusief handelsmerkrechten, auteursrechten op de teksten en grafische interfaces van Rankster en in het algemeen alle materialen en processen die worden gebruikt in het kader van de bedrijfsvoering van Rankster) en dat deze rechten worden beschermd door de toepasselijke wetgeving ter zake (met inbegrip van de wetgeving inzake industriële eigendom, auteursrecht en mededinging).
 2. Alle handelsmerken, zowel figuurlijk als nominatief, en alle andere tekens, handelsnamen, servicemerken, woordmerken, handelsnamen, illustraties, afbeeldingen, logo’s, die geregistreerd kunnen zijn op naam van Rankster en betrekking hebben op de diensten of de software, zijn en blijven exclusief eigendom van Rankster of zijn licentiegevers, overeenkomstig de toepasselijke nationale en internationale wetgeving inzake intellectuele eigendom.

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid en onmogelijkheid

 1. Rankster is alleen aansprakelijk voor contractuele en buitencontractuele schade die aan de klant of derden wordt toegebracht, uitsluitend wanneer deze een onmiddellijk en direct gevolg is van opzet of grove nalatigheid. De klant vrijwaart Rankster uitdrukkelijk en stelt Rankster vrij van elke aansprakelijkheid, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, met betrekking tot enige schade of claims, zowel van hemzelf als van derden, van welke aard dan ook, inclusief directe of indirecte incidentele schade, op personen of eigendommen, schade als gevolg van verlies van inkomsten, reputatieschade, verlies van gegevens, vervangingskosten, als gevolg van een tekortkoming van de klant om zich te houden aan of schending van deze algemene voorwaarden.
 2. Als Rankster om welke reden dan ook niet kan garanderen dat de diensten worden gebruikt, zal Rankster de klant onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen van de aard van de onmogelijkheid en of deze volledig of gedeeltelijk is.
 3. In het eerste geval wordt de overeenkomst van rechtswege beëindigd overeenkomstig artikel 1463 van het Burgerlijk Wetboek, waarbij de service op de tot dan toe afgesloten beleidslijnen wordt gegarandeerd en regelmatig wordt betaald.
 4. In het tweede geval zal Rankster op verzoek van de klant dat deel van de dienst blijven uitvoeren dat desondanks uitvoerbaar is, maar heeft de klant recht op een overeenkomstige vermindering van de vergoeding in verhouding tot de duur van de belemmering en het resterende nut van de diensten gedurende de periode van gedeeltelijke uitvoering.

 

Artikel 12. Wijzigingen van deze voorwaarden

 1. Rankster behoudt zich het recht voor om de bepalingen van dit document en de bijlagen op elk moment en om welke reden dan ook te wijzigen.
 2. Eventuele wijzigingen worden aan de klant meegedeeld per e-mail en/of door publicatie op de site. Wijzigingen worden van kracht vanaf de eerste dag van de eerste maand volgend op de maand waarin Rankster de klant schriftelijk op de hoogte heeft gesteld van de voorgenomen wijzigingen, tenzij de wetgeving of administratieve maatregelen een eerdere of latere ingangsdatum opleggen of tot gevolg hebben.
 3. In geval van onenigheid kan de klant zonder kosten van dit document en de dienst terugtrekken door middel van een opzeggingsbericht per e-mail dat uiterlijk vijftien kalenderdagen na ontvangst van het bericht van wijziging moet worden ontvangen.
 4. In dat geval wordt de intrekking effectief om middernacht van de dag voorafgaand aan de dag waarop de wijzigingen anders van kracht zouden zijn geworden.
 5. Bij intrekking factureert Rankster de klant alleen voor de tot dan toe aangeboden diensten aan de klant.
 6. De klant die besluit de dienst te blijven gebruiken of te hebben gebruikt, na de wijziging(en) van een of meer delen van de hierboven genoemde documenten, die door Rankster zijn aangebracht, zal automatisch de nieuwe algemene voorwaarden accepteren.

 

Artikel 13. Vertrouwelijkheid en privacy

Elke partij verplicht zichzelf – en zorgt ervoor dat haar hulpprogramma’s – absolute vertrouwelijkheid en geheimhouding te handhaven met betrekking tot elk aspect, nieuws en informatie met betrekking tot de zakelijke activiteiten van de andere partij waarvan zij zich bewust kan worden gedurende de contractuele relatie, inclusief maar niet beperkt tot nieuws of informatie met betrekking tot de organisatie, knowhow, cliënteel, diensten, producten en toegepaste contractuele voorwaarden.

 

Artikel 14. Express beëindiging van het contract

Rankster heeft het recht om de contractuele relatie op te zeggen bij de volgende gebeurtenissen die een ernstige schending vormen:

(a) gebruik van valse referenties, valse documenten of anderszins niet traceerbaar naar de klant, inclusief de aanduiding van promotionele codes / conventies zonder daar recht op te hebben;

(b) niet-betaling of vertraging van verschuldigde bedragen binnen de hierin gestelde termijn;

c) als de klant, ondanks een schriftelijke waarschuwing, geen ernstige schending van deze algemene voorwaarden stopt of als hij niet onmiddellijk de gevolgen verhelpt die al zijn opgetreden in verband met dergelijke schendingen;

d) in geval van onjuist gebruik door de klant van de voordelen die voortvloeien uit de toewijzing van bijzondere overeenkomsten of overeenkomsten tussen Rankster en derde derde partijen.

De beëindiging vindt plaats door schriftelijke kennisgeving gericht aan de contactgegevens die tijdens de registratie door de klant zijn meegedeeld of nadien zijn bijgewerkt. In ieder geval blijft het recht van Rankster onaangetast om schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 15. Overdracht van het contract

Rankster behoudt zich het recht voor om al haar rechten of verplichtingen uit hoofde van deze algemene voorwaarden over te dragen, toe te wijzen, over te dragen of uit te besteden, op voorwaarde dat de rechten van de klant hierin niet worden aangetast.

De klant mag zijn rechten of verplichtingen uit hoofde van deze algemene voorwaarden niet op enige wijze overdragen of overdragen zonder de schriftelijke toestemming van Rankster.

 

Artikel 16. Mededelingen

Elke communicatie met betrekking tot de diensten moet worden verzonden met behulp van de volgende contactgegevens:

E-mail: “Jouw email”

Adres: “Jouw adres”

 

Artikel 17. Ongeldigheid

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig, vernietigbaar of, meer in het algemeen, ongeldig wordt geacht, heeft dit geen invloed op de nietigheid, vernietigbaarheid of ongeldigheid van de overige hierin vervatte bepalingen, die volledig van kracht en effect blijven.

De bepaling van deze algemene voorwaarden die ongeldig kan worden verklaard, wordt te goeder trouw gewijzigd om te voldoen aan de vernieuwde geldigheidseisen of evenwichtige rechtmatigheidscriteria en wordt, zodra deze is gewijzigd, vanaf het begin geldig geacht.

 

Artikel 18. Toepasselijk recht en jurisdictie

Alle geschillen met betrekking tot de uitvoering, naleving, interpretatie en geldigheid van deze algemene voorwaarden en bijlagen zijn onderworpen aan Europees recht. Rankster en de klant verbinden zich ertoe om een eerdere poging tot verzoening te doen door middel van een communicatie die naar elkaars adressen moet worden gestuurd, met vermelding van de details over de betwiste zaak. Als binnen 60 dagen na het verzoek de poging tot verzoening niet succesvol is, verbinden de hierboven genoemde partijen zich ertoe het geschil, binnen de grenzen van de toepasselijke wetgeving, voor te leggen aan de bevoegdheid.